วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงเส้นทางพื้นที่สาธารณะภายในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ ดำเนินการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ค่ารายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ค่ารายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนาธรรมพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง