วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์แอลนิโญ โดยการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1-7 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
19  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างซุ้มวัดปราสาท-โรงนกนายปรีชา นิลมณี หมู่ที่ 2 (อท.ถ.31-007) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
19  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านตะพุ่น-ลาดเค้าเหนือ อท.ถ. 31-001 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
29  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (โรงเรียนวัดลาดเค้า) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลียบคลองชลประทาน อท.ถ. 31-027 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก