โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ใช้ร่วมกัน)

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 และเปิดรับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 2564 – วันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 2564 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ ดังต่อไปนี้

          1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          (1) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

          (2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

          (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

          (4) สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

          2. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยหลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้

          (1) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 รูป และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 24 รูป

          (4) ใบรับรองแพทย์

          (5) หลักฐานการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

          (6) หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

          ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่สำนักงานสรรพากรจังหวัดอ่างทอง

          (7) หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3. ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

          (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าธรรมเนียม จำนวน 1,000 บาท

          (2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าธรรมเนียม จำนวน 2,500 บาท

          ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120
ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

    เอกสารประกอบ : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
 
ประกาศจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346214 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน