โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 



อำนาจหน้าที่

 

 

 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

        การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์นั้น เป็นการสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การพัฒนาในตำบลจะสมบูรณ์ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง โดยการเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้พร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ

                   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

                   ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                   1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                   2. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   3. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                   4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                   5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

                   6. การสาธารณูปโภคการ

                   7. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

         8. การจัดให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                   1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                   2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                   3. การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

                   4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

         5. การส่งเสริมการกีฬา

6. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

7. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ

8. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

9. การจัดการศึกษา

10. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยให้ร้านจำหน่ายอาหารและสถานบริการอื่น

11. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ

                   ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

4. การผังเมือง

5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล

6. การควบคุมอาคาร

7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

   ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

         8. การส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         9. การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

                    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ 

    บุคคลอื่นหรือจากสหการ

         4. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

         5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร

         6. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ

         7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                      ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                  1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1.           2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม

                  3. การรักษาความสะอาดถนน หรือที่สาธารณะ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                  4. การจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        2. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

        3. การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

        4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี    ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน

2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและองค์กรปกครอง

3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่นอื่นการให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                   ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 414372 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน