โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  - ว่าง -  
  ปลัด อบต.  
     
     
   
  นายสาทิส  ฮวบเจริญ  
  รองปลัด อบต.  
  เบอร์โทร 095-749-1991  
     
- ว่าง - นางเพชรรัตน์  ทองหยอด - ว่าง - - ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  เบอร์โทร 089-801-1217   ศาสนาและวัฒนธรรม
       
       
       
       
       

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346193 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน