โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

 


   
  นางเพชรรัตน์  ทองหยอด  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
  ปลัด อบต.นรสิงห์  
  เบอร์โทร. 089-801-1217  
     
   
  - ว่าง -  
  รองปลัด อบต.นรสิงห์  
     
     
   
  นางเพชรรัตน์  ทองหยอด นางสาวญาดา  ลุสุข  
  ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน  
  เบอร์โทร. 089-801-1217 หัวหน้าสำนักปลัด  
    เบอร์โทร. 065-641-5788  
       
   
  นางเพชรรัตน์  ทองหยอด นาไพโรจน์  สนสำราญ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน นายช่างโยธา รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง  
  เบอร์โทร. 089-801-1217 เบอร์โทร. 081-994-1702  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628034 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน