โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
  25 ต.ค. 2566    คู่มือปฏิบัติงาน - นักวิชาการศึกษา 3
  24 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน - นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 3
  24 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน - นักพัฒนาชุมชน - สำนักปลัด 2
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน - นักทรัพยากรบุคคล 149
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน - ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 44
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงาน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด 6
  29 เม.ย. 2563    การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 171
  8 ม.ค. 2563    คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 206
  6 ม.ค. 2563    คู่มืองานธุรการ 236

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628053 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน