โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2563    ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 84
  2 ธ.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 57
  4 พ.ย. 2562    นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 65
  4 ต.ค. 2562    รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 57
  2 ต.ค. 2562    ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 16
  1 ต.ค. 2562    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 59
  11 มี.ค. 2562    หลักเกณฑ์การขออนุญาตลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ 61
  11 มี.ค. 2562    การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการและการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 55
  9 ม.ค. 2562    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 59
  9 ต.ค. 2561    รายงายผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163795 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน