โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2563    ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 209
  2 ธ.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 211
  4 พ.ย. 2562    นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 206
  4 ต.ค. 2562    รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 206
  2 ต.ค. 2562    ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 161
  1 ต.ค. 2562    ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 210
  11 มี.ค. 2562    หลักเกณฑ์การขออนุญาตลาหยุดราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ 199
  11 มี.ค. 2562    การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการและการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 158
  9 ม.ค. 2562    ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 205
  9 ต.ค. 2561    รายงายผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 211

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 588582 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน