โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายไพรัตน์  ทองหยอด  
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
  เบอร์โทร. 081 - 851 - 7341  
     
 
นายวินัย  บุญประเสริฐ   นายสวอง  นิยมสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (คนที่ 1)   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ (คนที่ 2)
เบอร์โทร. 089 - 804 - 5392   เบอร์โทร. 087 - 115 - 2909
     
   
  นายประทวน  ใจฉลาด  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์  
  เบอร์โทร. 081 - 925 - 2068  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628057 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน