โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสวอง นิยมสุข  
 

ประธานสภาฯ

 

 
   
  นายยงยุทธ  รักกลิ่น  
 

รองประธานสภาฯ

 

 
   
  นายบุญสม  การสมพิศ  
 

เลขานุการสภาฯ

 

 
นายบุญสม  การสมพิศ นายสวอง  นิยมสุข นางปราณี  กลิ่นบุญมา

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมูที่ 1

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2

 

นายพะเนียด  พวงศิริ นางอารี  เนื้อเย็น นางวรรณา  ออมสิน

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4

 

นายยงยุทธ  รักกลิ่น นางสาววิมล  แซ่เฮง นางบุญมา  เอกปัชชา

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5

 

นายลมัย  นกขุนทอง นายวัชระ  ใจฉลาด นายวิเชียร  เนื้อเย็น

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 

 

สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6

 

สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7

 

           
นางธิติมา  เอี่ยมมงคล    
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163793 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน