โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสวอง นิยมสุข  
  ประธานสภา  
   
  นายยงยุทธ  รักกลิ่น  
  รองประธานสภาฯ  
   
  - ว่าง -  
  เลขานุการสภา  
นายบุญสม  การสมพิศ นายสวอง  นิยมสุข นางปราณี  กลิ่นบุญมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายพะเนียด  พวงศิริ นางอารี  เนื้อเย็น นางวรรณา  ออมสิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายยงยุทธ  รักกลิ่น นางสาววิมล  แซ่เฮง นางบุญมา  เอกปัชชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายลมัย  นกขุนทอง นายวัชระ  ใจฉลาด นายวิเชียร  เนื้อเย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 79535 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน