โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสวอง นิยมสุข  
  ประธานสภาฯ  
  เบอร์โทร 087-115-2909  
     
   
  นายยงยุทธ  รักกลิ่น  
  รองประธานสภาฯ  
  เบอร์โทร 087-061-3750  
     
   
  นายบุญสม  การสมพิศ  
  เลขานุการสภาฯ  
  เบอร์โทร 081-269-1538  
     
นายบุญสม  การสมพิศ นายสวอง  นิยมสุข นางปราณี  กลิ่นบุญมา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ อบต.หมูที่ 1 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 081-269-1538 เบอร์โทร 087-115-2909 เบอร์โทร 087-994-6529
     
นายพะเนียด  พวงศิริ นางอารี  เนื้อเย็น นางวรรณา  ออมสิน
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 089-083-4145 เบอร์โทร 082-712-1265 เบอร์โทร 092-805-6358
     
นายยงยุทธ  รักกลิ่น นางสาววิมล  แซ่เฮง นางบุญมา  เอกปัชชา
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 087-061-3750 เบอร์โทร 089-804-2394 เบอร์โทร 084-341-1882
     
นายลมัย  นกขุนทอง นายวัชระ  ใจฉลาด นายวิเชียร  เนื้อเย็น
สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 089-238-5089 เบอร์โทร 083-907-2141 เบอร์โทร 088-463-1503
     

           
นางธิติมา  เอี่ยมมงคล    
สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7    
เบอร์โทร 084-775-0844    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 182084 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน