โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.พ. 2567    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 7
  3 ม.ค. 2567    ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 8
  21 ธ.ค. 2566    ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 24
  22 พ.ย. 2566    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 29
  13 พ.ย. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 - 2566 25
  7 ส.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 2566 ครั้งที่ 2 16
  31 ก.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 - 2566 ครั้งที่ 1 14
  1 พ.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 - 2566 16
  28 มี.ค. 2566    ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 123
  7 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ประจำปีการศึกษา 2566 116

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628062 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน