โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.norasingha.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ก.ค. 2565    คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 62
  4 มิ.ย. 2563    คู่มือสำหรับประชาชน 227
  4 เม.ย. 2561    5.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 218
  3 เม.ย. 2561    1.การรับชำระภาษีป้าย 186
  3 เม.ย. 2561    2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 210
  3 เม.ย. 2561    3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 190
  3 เม.ย. 2561    4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 257
  3 เม.ย. 2561    6.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 236
  3 เม.ย. 2561    7.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 236
  3 เม.ย. 2561    8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 220

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 628013 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน